Ana Sayfa > Yazarlar > Nilgün Yalım Eren Tüm Nilgün Yalım Eren Yazıları

Etik

“Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelere, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlaki değerlerine bağlıdır.”

Martin Luther King

Etik terimi Yunanca “ethos” yani “töre” sözcüğünden türemiştir. Doğru davranışı, yanlış davranıştan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Türkçe “ahlak felsefesi” olarak da anıldığı olmuştur. Ayrıca Türkçe’de etik sözcüğü yanlış biçimde ahlâk sözcüğüyle eş anlamlı olarak da kullanılır. Etik ile ahlak arasındaki en temel fark, ahlakın toplumsal değerlere dayanırken etiğin evrensel insani değerlere dayanmasıdır.

Kısaca Ahlak yöresel, Etik ise, evrensel kabul gören kurallardır.

İş Etiği Nedir?

İş etiği, bir bireyin çalıştığı işte kişisel olarak güvenilir ve sorumlu olduğunu yansıtan kültürel normların tamamıdır. Bu terim, genellikle iş ve günlük hayatlarında insanların karakterlerine odaklanmaktadır. İş etiği, iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ahlaki ilkeler bütününü kapsar.

Günümüzde şirketler, ekonominin en önemli unsurlarından birisi olarak büyük bir güce sahiptir. Bu bağlamda, şirketlerin verimli ve başarılı olması toplumun refah seviyesini artıracaktır. Gerek sahip oldukları ekonomik güç, gerekse ürettikleri mal ve hizmetlerle toplumu etkiledikleri için; şirketlerin birbirlerine, çalışanlarına, müşterilerine, devlete, topluma ve diğer toplumlara karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. fiirketlerin uzun vadede başarılı olabilmeleri için ise güvenilir olmalarına ve bu çerçevede etik davranışlarda bulunmalarına bağlıdır. (Ref:Dr. Yaprak Tecir)

“Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.“ Napoleon Bonaparte

İş Etiği Kuralları…

• Sorumluluk sahibi olmak,
• Sadakat,
• Başkalarına saygı göstermek ve yardım etmek,
• Doğru ve dürüst olmak,
• Kimseye yalan söylememek ve kandırmamak,
• İşe devamlılığa ve dakikliğe önem vermek,
• Sözünde durmak ve sözleşmelere sadık kalmak,
• Yasalara saygılı olmak,
• Başkalarını tehlikeden korumak,
• İhtiyacı olanlara yardım etmek,
• Adaletli olmak,
• Takım çalışmasına ayak uydurmak,
• Başkalarının haklarına saygı duymak,
• İş birliği yapmak,
• Gizliliğe saygı duymak,
• Görünüşe önem vermek,
• Olumlu bir tutum sergilemek,
• İyi İletişim kurmak,
• İş birliği içinde olmak,
• Saygılı ve hoşgörülü olmak,
• Dayanışma içinde olmak,
• Kaynakları adil dağıtmak.

İş Etiğinin Faydaları…

• Toplumun gelişmesine katkı sağlar.
• Takım çalışmasını, verimliliği, moral ve gelişmeyi artırır.
• Toplumda iyi bir imaj oluşturur.
• Kalite yönetimi ve stratejik planlamada değerlerin saptanmasını sağlar.
• İş ortamında saygınlık ve güvenilirlik kazandırır.
• İş hayatında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kolaylık gösterir.
• Etik değerlerle kalite yönetimi, stratejik planlama gibi alanların yönetilmesine de yardımcı olur.
• Etik değerler, kurumların sosyal sorumluluklarını düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlar.
• Etik değerler, haksız rekabetin engellenmesini sağlar.
• Biz bilincine dayalı yerleşik bir kurum kültürü oluşturur.
• Sorumluluk bilincinin güçlenmesine destek olur.
• fiirket amaçları, çalışanlar ve dış çevre ile uyumlu hale gelir.
• Etkin bir iletişim sistemi kurulmasına yardımcı olur.

“Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir.” Anatole France

İş Hayatında Etik Sorunlar…

• İş kalitesini, ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememek,
• Rüşvet istemek veya vermek,
• Kurum varlıklarını kötüye kullanmak,
• Çalışanlara eşit davranmamak,
• İş yerinde ayrımcılık yapmak,
• Özel yaşama müdahale etmek,
• Görevi ihmal etmek,
• Çevre kirliliğine duyarsız kalmak,
• İş yerinde bencil davranmak,
• Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapmak,
• Tacizde bulunmak,
• Yetkisini kötüye kullanmak,
• Yanlış bilgilendirmek ya da bilgi saklamak,
• Çalışma arkadaşları ile ilgili söylenti çıkarmak,
• İş yerinde hırsızlık yapmak,
• Çıkar çatışmalarına girmek,
• Zimmet ve görevi suistimal etmek,
• Ticari ya da mesleki sırları sızdırmak,
• İş arkadaşlarını yıldırmak ve korkutmak,
• fiiddet-baskı-saldırganlık-mobing vb. uygulamak.

“Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlâk değeriyle ölçülür.”
M.Kemal ATATÜRK

İş Etiğine Uymamanın Olumsuz Sonuçları…

• İşini Kaybetmek,
• Saygınlığını Yitirmek,
• Müşteri Kaybetmek,
• Toplumdan Soyutlanmak,
• fiirket İmajının Zedelenmesi,
• Güvenirliği Yitirmek,
• İş Birliğinin Zayıflaması,
• Kişisel Benliğin Zarar Görmesi,
• Grup Çalışmalarının Etkililiğini Yitirmesi,
• Mesleksel ve Örgütsel Bağlılığın Zayıflaması,
• Kurum İçi İletişimin Zarar Görmesi,
• Özsaygının Yitirilmesi,
• Örgütsel Bağlılığın Zayıflaması,
• Çalışma Arkadaşlarıyla İlişkilerin Bozulması,
• Kişisel İmajın Bozulması. (Ref:Çiğdem Düğdü)

Koçluk hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, 
bizi arayabilirsiniz.
CTC Eğitim 
0216 373 46 03 - 0533 622 11 01 
www.ctcegitim.com

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş