Ana Sayfa > Yazarlar > Lütfi Apilioğulları Tüm Lütfi Apilioğulları Yazıları

Endüstri 4.0 / IoT: Yeni Dönemin Üretim Standardı

Akıllı fabrika; insan, makine ve ortam içinde bulunan nesnelerin, yazılım/donanımlar aracılığıyla, birbirleriyle etkileşimli iletişime geçip işbirlikçi bir yapıda çalışabildiği ve birçok akıllı nesnenin özerk olarak kararlar alabildiği sistemler bütünüdür. IoT ile nesnelere kimlik kazandırabilmekte, nesneyi bir varlık haline dönüştürebilmekte ve kimliği (ID) olan bir nesneye her yerden bilgi gönderebilip/alabilmekteyiz. Üretimin yeni standartları bu devrim üzerine kuruluyor. IoT…

IoT dijital çağın üretim standardıdır. IoT’nin temelinde bilgi yönetimi yatar. Birçok yerden, farkı formatlarda gelen verilerin oluşturduğu büyük veri kümelerinden istenildiği an, anlamlı sonuçlar/bilgiler çıkarıp, gerçek zamanlı karar alınabiliyor olması IoT’nin en önemli getirisidir. Bilginin, en önemli rekabet unsuru olduğu günümüz koşullarında, artık teknoloji tabanlı süreçlere sahip olamazsak, rekabetçi olamayacağımız kesindir.

Endüstriyel IoT Uygulama konularına bir çok örnek verebiliriz.

Dijital çağda birçok uygulama IoT ağları üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Endüstriyel IoT Uygulama konularına bir çok örnek verebiliriz.

  • Smart Chain ile tüm tedarik zinciri bileşenleri (ürün, nesne, proses) izlenebilir ve gerçek zamanlı bilgi elde edilerek, hızlı ve doğru kararlar alınarak verimlilik artırılabilir (Supply Chain Visibility).
  • Fabrika operasyonel süreçlerinin/ekipmanların, uzaktan ve gerçek zamanlı olarak yönetimi/bakımı, proseslerin izlenebilirliği sağlanabilir (SCADA, MES, Remote Plant Operations Management and Maintenance).
  • Operasyonel süreçlerden toplanan veriler, merkezi ve konsolide olarak değerlendirilip,  aksiyonların hızlı alınmasına katkı sağlayabilir (Centralized Plant Data Mngmt).
  • Arizi bakım/servis durumlarında – gerekli teknik döküman/bilgi paylaşımının sağlanması ile hızlı, fazla eğitim gerektirmeden sorunlara çözüm üretilebilir (Smart Maintenance and Real Time Desicion Support).
  • Süreç enerji gereksinimi sürekli on-line izlenerek, enerji yönetimi/planlaması yapılarak, maliyetler aşağı alınabilir (Cloud base Energy Mngmt).

İnovasyonun ana itici gücü bilgidir. Bilgiye ulaşan, analiz eden ve bundan faydalı, anlamlı sonuçlar çıkarabilen işletmeler, her açıdan rekabet üstünlüğü elde etmektedirler. 

Veri yönetiminde, standartlaştırılmış yaklaşım eksikliği endüstriyel çağ işletmelerin en öncelikli sorunlarından biridir. Üretim ortamları son derece dinamik olması ve teknolojik yetersizlikler bunun temel nedenlerindedir. Dinamik üretim ortamlarında; işlerimizi planlamak/koordine edebilmek, süreç performansını izlemek, problemleri analiz edebilmek için sürekli olarak veri üretir, gönderir/alırız. Alınan verileri yorumlar, yeni kararlar alır, daha sonra yeniden veri olarak üretir ve göndeririz. İş emirleri, ürün/süreç dökümanları, kontrol planları, üretim verileri, planlı bakım, vs.,… Ancak, sahadan gelen farklı formattaki verilerin (yapılandırılmamış veri), değiş platformlarda saklanması (veri siloları), Excel /Word gibi programlar ile analiz ve güncelleme süreçlerinin yapılmaya çalışılması (veri manipülasyonu), iş formlarının / süreç dokümanlarının manuel ya da e-mail yolu ile iletilir olması sonucunda (veri güvenirliği), süreçler/bölümler arasında hatalı, geç veri paylaşımı yapılabilmekte, bunun sonucunda istenilen çıktı elde edilememekte, performans ve maliyet kayıpları yaşanabilmektedir. Eski ürün dokümanı üzerinden hatalı üretim yapılması (kontrollü kopyanın güncellenmemesi ya da eskisinin hala üretimde olması), yanlış malzeme kullanımı (ürün ağacının güncellenmemesi ya da güncellenen ürün ağacının sahaya iletilmemesi), farklı ürün üretimi (iş ermininin yanlış okunması) veya makinenin bakımsızlık nedeniyle beklenmeyen bir anda arıza yapması (makine duruşlarının zamanında analiz edilmemesi) gibi problemlerin nedenlerinde biri veri yönetimi/iletimi ve analizinde yaşanan sıkıntılardır (poor data management). Süreçleri yönetebilmemiz için güncel, ulaşılabilir ve gerçek zamanlı veri akışının/analizinin olabilmesi son derece elzemdir. Ancak, veri yönetimde kullanılan ara çözüm bollukları; veri siloları, tekrarlamalı/tutarsız veriler oluşmasına, veriye ulaşamama, yorumlayabilme güçlükleri yanlış ya da geç kararlar alınmasına neden olmaktadır. Bu sorunları giderebilmek için veri yönetiminde standartlaştırılmış yaklaşımın sergilenmesi gereklidir. Endüstri 4.0 teknolojileri bu soruna çözüm üretebilmektedir.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ile süreçlerin bir çok yerinden, farklı formatlarda veriler alabiliyor olacağız. Bu durum, hem veri miktarında hem de hızında artışa sebep olacaktır. Ancak, IoT’nin kullanılır olmasının en büyük avantajlarından biri gerçek zamanlı veriye, mobil olarak bile ulaşabilecek olmamızdır. Bu sayede gerçek zamanlı analizler yapıp, daha doğru/hızlı kararlar alabilme şansını yakalayacağız. Bu bağlamda IoT networke bağlanacak nesnelerin/ekipmanların planlanması, dijital dönüşüm sürecinde düşünülmesi gereken adımlardandır.

Süreçlerde üretilen, farklı formatta, yapılandırılmamış veriler heterojenik bir veri yapısı oluştururlar (Heterojen: Birbirine yakın özellik/nitelik göstermeyen veri kümesi. JPEG, doc, xls, vs.,) . Bu, büyük ve kompleks verinin; depolanması, işletilmesi ve yönetilmesi için yeni kuramlara, metotlara gereksinim vardır. Depolama işlevi için bulut teknolojileri üzerine inceleme/planlama yapılması ve gerekli tüm bilgilerin ortak/sanal platformlarda saklanması hem veri silolarının ortadan kalkmasına hem de verilerin mobil olarak istenilen yerden ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle ürün dokümanlarının oluşturulması, güncellenmesi ve iletilmesi aşamalarında tek bir depolama kaynağının kullanılması, döküman yönetimi ve güvenirliği açısından oldukça fayda sağlamaktadır. İşletilme süreci için, mobil cihazlar üzerinden veri iletimi gündeme alınıp, bulut üzerinden alınan veriler istenilen yere kablosuz ve gerçek zamanlı olarak iletilmesi sağlanabilir. Üretim izleme, lojistik ve bakım/servis süreçlerinde mobil uygulamaların kullanılması bugün işletmelere hız ve maliyet anlamında ciddi avantajlar sağlamaktadır. Depodan, giyilebilir teknoloji ile donatılmış akıllı gözlüklere malzeme, adres ve rota bilgisinin gelmesiyle eller serbest çalışabilmekte, bakım/servis süreç talimatlarının online olarak mobil cihazlara gönderilebilmekte, üretim süreçlerinde döküman transferi yine mobil cihazlar üzerinden yapılabilmektedir. Yönetme süreci işin asıl çekirdek ve zor kısmıdır. Heterojenik veri yapısından, anlamlı bilgi türetebilmek için yeni algoritmalar, modeller ve görselleştirme teknikleri gereklidir. Veri madencileri, algoritmalar üzerinden, veri akışını korelasyonlar ile analiz ederek, veriden faydalı bilgi türeterek, doğru karar alınabilesine destek olurlar. Akıllı ürünler üzerinden müşteri davranışlarını izleyerek, yeni ürün özelliklerinin ne olması gerektiği tespit edilerek, pazara hızlı girme konusunda avantaj elde edilebilir ya da üretim / kapasite planlamamaları daha doğru yapılabilir. Üretim verilerinden, süreç performansları gerçek zamanlı analiz edilip, zamanında tedbirler/önlemler alınabilir.

Veri entegrasyonunun işletme içinde sağlaması akabinde, sürecin tedarikçi ve müşterilere doğru uzatılması planlanmalıdır (Teknoloji tabanlı proses entegrasyonu). Zira, rekabetin tedarik zincirinde oluyor olması ve tedarik zincirinin de her aşamada veri üretiyor olması sonucunda, büyük verilerin, süreç entegrasyonu ile tedarik zinciri bazında analiz edilmesi, yorumlanması zincirin daha çevik, verimli olmasına etki edecektir (BDESC: Big Data Enabled Supply Chain).

Veri yönetiminde standart yaklaşım dijital dönüşümde öncelikli olarak ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Dijital çağda veri analistliği/madenciliği oldukça önem arz-etmektedir. Bu bağlamda, uygulamalı matematik, istatistik/olasılık gibi teorik konuları çok iyi bilen veri analistleri yetiştirmeniz gereklidir.

 

 

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş