Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Makina-Metal-Kalıp-Döküm > Tüm Makina-Metal-Kalıp-Döküm Haberleri

Hillebrand Chemicals, Yıllık %8’lik Büyüyen İş Hacmine Sahip

Hillebrand Chemicals, Yıllık %8’lik Büyüyen İş Hacmine Sahip

Hillebrand Chemicals Kimyasal Pazarlama Ltd. Şti. Genel Müdürü İzzet Aydın Hillebrand ürünlerinin öne çıkan özellikleri hakkında bilgi verdi.

SUBCONTURKEY: Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuz¬dan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir mi¬siniz?

İzzet Aydın: Almanya’nın Frankfurt şehrinde doğdum. Eğitim-öğretim hayatıma Almanya’da devam ettim. Elektrokimya ve Me¬talürji Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra, 2000 yı¬lında metal kaplama sektöründe kariyerime başladım. Me¬tal kaplama sektöründe ilk önce Bölüm Sorumlusu, sonra Ar-Ge Müdürü olarak görev aldım. Daha sonra çeşitli ku¬rumlarda eğitmenlik ve danışmanlık ile devam ettim. Son olarak Satış Uzmanlığı görevinden Türkiye Genel Müdürü pozisyonuna geçiş yaparak Hillebrand Chemicals Kimya¬sal Pazarlama Ltd. Şti.’yi kurdum.

SUBCONTURKEY: Hillebrand Chemicals’ın kuruluş süreci ve günümü¬ze gelene kadar geçirdiği aşamalar hakkında bilgi ve¬rir misiniz? Üretim tesisleri, makine parkı ve istihdam edilen personel sayısı, bunların yanı sıra ciro, üretim hacmi gibi veriler de göz önüne alındığında Hilleb¬rand Chemicals’ın günümüzdeki yapısı nedir?

İzzet Aydın: 1937’de kurulan ve sahibi tarafından yönetilen Hillebrand Grup, 2003’te kurulan Hillebrand Chemicals ile aynı za¬manda en büyük ve en yüksek kapasiteli seri üretim eş¬yaları için çinko-nikel alaşımı bazlı koruyucu kaplama te¬darikçisi de olmuştur. Yılda 4000 ton üretim sağlayan Hil¬lebrand Chemicals, Almanya, Avrupa ve Asya’ya katodik korozyon koruma özellikli kimyasal araştırma-geliştirme, üretim ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Ayrıcalıklı ka¬litede koruma, işlevsellik ve görüntü, büyük ölçüde müş¬teriye özel kimyasallar keşfeden, geliştiren ve üreten, ge¬nel kaplama teknolojisini iyileştiren Hillebrand Kimyasal¬ları, kendi araştırma ve geliştirme departmanı sayesinde WHW Hillebrand ürünlerinin ayırıcı özelliklerine sahiptir. Tüm dünyada kendi kimyasallarını üreten ve yıllarca bun¬ları optimize eden tek kaplama şirketiyiz. Bu uzmanlık dü¬zeyi sayesinde 590 çalışanımız, hiçbir bilgimizin kaybol¬masına izin vermeden, hatta müşterilerimizin lehine ola¬rak onların da bilgileriyle bu tecrübeyi katlayarak, hizmet paketimiz WHW360’ı katodik kaplama alanında neredey¬se tüm istekleri tatmin edecek şekilde uygulayabilmekte¬dirler. %8 ortalama ile yıllık büyüyen bir iş hacmimiz bu¬lunmaktadır.

SUBCONTURKEY: Hillebrand Chemicals başlıca hangi sektörlere, ne tür ürünler sağlıyor? Hillebrand Chemicals’ın ürün, marka ve hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz?

İzzet Aydın: Hillebrand Chemicals; otomotiv sanayisi, hava ve uzay teknolojileri, inşaat ve elektrik endüstrilerinde çeşitli bile¬şenlerin değerini ve uzun ömürlülüğünü geliştirmede op¬timal katodik korozyon koruması için kimyasal işlemler¬de uzmanlaşmıştır ve korozyon koruma alanında pazar li¬deri olarak kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Başarılı araştır¬ma ve geliştirmemizin temelinde yüksek kalitede labora¬tuvar teknolojisi ve analitik teknoloji yatmaktadır. En ge¬lişmiş teknoloji ekipmanlarını kullanıyoruz ve daima gün¬celler. Ancak tek başına bu da başarıyı garantilemiyor; ki¬lit unsur çalışanlarımızdır. Bilimsel teknik bilgi ve uygula¬ma tecrübesinin doğru kombinasyonu sayesinde, müşte¬rilerimizin beklentilerini eksiksiz olarak karşılayan ürünler geliştiriyorlar.

SUBCONTURKEY: İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında Hillebrand Chemicals firması olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

İzzet Aydın: Korozyon koruma pazarındaki yüksek kaliteli ürünler uzun süreden beri sadece bir kaç özellik ile tanımlanmamakta¬dırlar; çok çeşitli talepleri karşılamaları gerekmektedir. Müşterilerimiz ile yakın iletişimimiz sayesinde, yüksek ni¬telikli araştırma ekibimiz hızlı bir şekilde dilek ve fikirleri¬ni kavrayarak uygulayabilmektedirler. Tüm geliştirme aşa¬ması boyunca kapsamlı müşteri işbirliği, konseptlerini ek¬siksiz detayları üretime aktarmamızı ve yeni gereksinimle¬ri kavrayıp gerçekleştirmemizi mümkün kılmaktadır. Tec¬rübemiz ve uzmanlığımıza bağlı olarak, ilk uygulama ön¬cesinden son sızdırmazlık aşamasına kadar tehlikeli kim¬yasalların doğal maddelerle değiştirildiği ve müşterileri¬mizin işlem ve iş ortamı gereksinimlerine göre modifiye edildiği yasal gereksinimler ile uyumlu, yenilikçi ürünler tasarlayabiliyoruz.

SUBCONTURKEY: Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahsedebi¬lir misiniz? Yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak hangi bölgelere ne tür ürün satışları gerçekleştiriyor¬sunuz?

İzzet Aydın: Merkezi Almanya’da olan firmamızın İstanbul ve Hong Kong’da da merkez ofisleri bulunmaktadır. Bu sebep¬le Türkiye’de sanayi gücünün bulunduğu tüm bölgelere, dünyada Asya, Almanya ve Avrupa ülkelerine ürün satışı ve hizmeti gerçekleşmektedir.

SUBCONTURKEY: Hillebrand Chemicals’ın çevre politikası ve sürdürüle¬bilirlik yaklaşımı hakkında bilgi verir misiniz?

İzzet Aydın: Hillebrand Kimyasallarının çevre politikası esaslarını, faali¬yet gösterilen ülkelerin çevre mevzuatları, uluslararası söz¬leşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçe¬vesinde belirlenen temel ilke ve prensipler oluşturmakta¬dır. Hillebrand Kimyasallar olarak atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz tekno¬lojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve do¬ğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, faaliyet¬lerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak temel ilkelerimizdir.

SUBCONTURKEY: Önümüzdeki dönemler için Hillebrand Chemicals’in yatırım planları var mı, varsa nelerdir?

İzzet Aydın: Yatırım planlarımızı oluştururken üretimi kolaylaştırmak ve geliştirmek amaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Aynı zamanda ürünlerin kalite kontrolünü sağlamak, Ar- Ge ve lojistik esnekliği sağlamak önceliklerimiz arasında¬dır. Güncel olarak iki büyük yatırım yapılmaktadır. 2017 yı¬lının Aralık ayında 3,5 Milyon Avroluk yeni Hillebrand Che¬micals Ar-Ge Merkezimizin açılışını planlıyoruz. Diğer bü¬yük yatırımımızı WHW Hillebrand olarak, yeni bir üretim holü ve daldırmalı çinko lamel kaplama tesisi inşa edilmesi suretiyle, Wickede fabrikamızdaki üretim kapasitesini art¬tırdık. Daha önce de olduğu gibi, bir yandan santrifüj tek¬nolojisinden yararlanıp, bu teknolojiyi deneyip, test eder¬ken, öte yandan da daldırmalı kaplama prosesine yönelik ilave değişken seçenekler dahil ettik.

Yeni tesisimizin en belirgin özelliği, kullandığımız robot teknolojisi sayesinde oldukça kompakt bir yapıya sahip oluşudur. Tesis sınırları içerisinde gerçekleşen tüm bileşen nakil işlemleri ve kaplanacak olan aksamların tek tek kap¬lanacağı istasyonlara taşınması robotlar tarafından üstle¬nilmektedir. Materyal verimliliği konusunda, robotların birlikte randımanlı olarak çalışması ve en iyileştirilmiş sant¬rifüj teknolojisi sayesinde, mevcut proseslerimize kıyasla artış sağlanabilmiştir. Tesise ayrıca, yeni tartım istasyonları da eklenmiştir. Bu istasyonlarda, birbirini denetleyebilme ve kalite kontrolü hizmeti sağlama özellikleri de mevcut¬tur. Gaz emisyonunun ve çözücü madde buharlarının ya¬yılımını azaltmak üzere tesisimizde mahfaza ve emme sis¬temleri kurulması hususuna özellikle önem veriyoruz. Bu birimlerde tutulan emisyonlar ise; yakın zamanda en ge¬lişmiş teknoloji eseri olarak inşa ettiğimiz yakım sonrası iş¬leme tesisimizde işlemden geçirilecektir. WHW Hillebrand tarafından lojistik esneklik konusuna da özen gösterilmiş¬tir: Nakliye asansörü kullanılarak, 2 No’lu Fabrika’da bulu¬nan iki üretim holü arasında bağlantı kurulmuştur.


08.05.2017

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş